[image]

Ganoderma lucidum — Varnish Shelf. Peabody Park, 1997. Photo © R.J. O’Hara.

Peabody Park > Survey